งานศิลปหัตถกรรม การศึกษาและวัฒนธรรม
* มหาสารคาม *

Menu

1. อาคาร 1 สาขาวิชาดนตรี

22. สนามอรุณปรีดีดิลก

2. อาคาร 2 สาขาวิชาภาษาไทย

23. เวทีกลางแจ้ง

3. อาคาร 3 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24. ลานเอนกประสงค์

4. อาคาร 4 ห้องประชุมอาคาร4

25. หอประชุมยูงทอง

5. อาคาร 5 ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ

26. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

6. อาคาร 6 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27. สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

7. อาคาร 7 สำนักงานคณะครุศาสตร์

28. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8. อาคาร 8?สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

29. ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

9. อาคาร 9?สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

30. โรงยิม (พละศึกษา)

10. อาคาร 10?ศูนย์วิทยาศาสตร์

31. ปั๊มน้ำมัน ปตท.

11. อาคาร 11 การศึกษาพิเศษ

32. อาคารคหกรรม

12. อาคาร 12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

33. เวทีมวยยอดยิ่ง

13. โรงหาร

34. โรงผลิตน้ำดื่มวรุณทิพย์

14. ฝ่ายยานพาหนะ (โรงรถ)

35. สระว่ายน้ำตักสิลา

15. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

36. สาขาวิชาศิลปกรรม

16. สำนักศิลปวัฒนธรรม

37. อาคารกองกิจการนักศึกษา

17. อาคารวิริยะ

38. สนามบาสเก็ตบอล

18. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนวรุณ)

39. หอพักยูงทอง

19. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

40. หอพักวรุณรักษ์

20. หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

41. หอพักบุคลากร

21. หอพักนักศึกษา

42. อาคารเรียน 7 ชั้น