งานศิลปหัตถกรรม การศึกษาและวัฒนธรรม
* มหาสารคาม *

Menu

สถานที่แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554

แผนที่รวมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน?(11-12-2554)

แผนผังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา?(11-12-2554)

เส้นทางจราจรการเดินทาง เข้า – ออก, สถานที่จอดรถ?(11-12-2554)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

??? โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร? (16-12-2554)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

??? โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)?(09-12-2554)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

??? มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม? (14-12-2554)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

??? โรงเรียนสารคามพิทยาคม?(11-12-2554)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

??? สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม (08-12-2554)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

??? มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม?(09-12-2554)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

??? สาระการงานอาชีพ?: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม? (14-12-2554)

??? สาระคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม?(09-12-2554)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

??? โรงเรียนผดุงนารี (06-12-2554)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

??? โรงเรียนมหาวิชานุกูล?(09-12-2554)

กิจกรรมท้องถิ่น

??? โรงเรียนสารคามพิทยาคม?(11-12-2554)

?

 

1.? มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.? สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
3.? วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
4.? สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม (สพม. 26)
5.? สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 (สพป. มค. 1)
6.? โรงเรียนสารคามพิทยาคม
7.? โรงเรียนผดุงนารี
8.? โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
9.? โรงเรียนมหาวิชานุกูล
10.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร